Tanımlar

İş bu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Mavi Diploma Akademik Danışmanlık Ltd. Şti. (ELT) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi K.V.K.K. kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen kişisel veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve K.V.K.K. kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

K.V.K.K. uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 766684 sicil numarası ile kayıtlı, 0613071307400013 Mersis numaralı, şirket merkezi Barbaros Blv No:29/3 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan Mavi Diploma Akademik Danışmanlık Limited Şirketi’dir.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, ELT ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ELT birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, ELT ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, ELT hizmetlerinden bilgi talebinize istinaden faydalanmanız için gerekli bilgilendirme ve çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3- Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, sms gönderimi, e-posta gönderimi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişi ve kuruluşlara , işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri, eğitim kurumları, servis sağlayıcı firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4- Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

K.V.K.K Madde 11 uyarınca ELT’ye başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

ELT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin ELT tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler ELT tarafından talep edilebilir.

Posta adresi: Barbaros Blv. No:29/4 Beşiktaş, İstanbul
E-posta adresi: mailto:istanbul@elt.com.tr

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank